Πολιτική Ποιότητας


H NB Lighting εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρίας και είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015 και πιο συγκεκριμένα στον:
1. Σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, για ηλεκτρικά φωτιστικά και
2. Εμπορία και υπηρεσίες υποστήριξης πελατών μετά την πώληση, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η Πολιτική Ποιότητας της NB Lighting σκοπεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας, των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και είναι η εξής:

H NB Lighting είναι σταθερά προσανατολισμένη στην καθιέρωση και επίτευξη μετρήσιμων στόχων Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές της. Στο πλαίσιο εφαρμογής των στόχων αυτών, προσπαθεί να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών, προμηθευτών και εργαζομένων καθώς και όλων εκείνων που επηρεάζονται από τη λειτουργία της στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αριστεία.

Αναγνωρίζοντας ότι το προσωπικό, αποτελεί το πλέον πολύτιμο συστατικό σε μια επιτυχημένη εταιρεία, η NB Lighting επιδιώκει την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης και τη δημιουργία συνθηκών καλής επιχειρησιακής πρακτικής και συνεργασίας μεταξύ των στελεχών όλων των τμημάτων της εταιρείας.

Παράλληλα, μεριμνά για την ενίσχυση του πνεύματος ομαδικής εργασίας παρέχοντας κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους προμηθευτές και συνεργάτες της, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου δυναμικού της, στοχεύοντας στην εξασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας ωφέλειας και μακροχρόνιας συνεργασίας.


Η αντιμετώπιση των πελατών μας, συνίσταται κυρίως στην ικανοποίησή τους μέσω:

Μετρήσεων καταγραφής γεγονότων και χαρακτηριστικών, που εντοπίζουν κενά και πυροδοτούν βελτιώσεις,

Άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις ανάγκες τους,

Διαχείρισης παραπόνων – υποδείξεων που καταγράφονται συστηματικά, και σχετίζονται με τη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας,

Παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Συνεχούς ενημέρωσης των νέων τεχνολογιών και εφαρμογή αυτών.

Επέκτασης των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό και συνεργασίες με άλλες εταιρείες – οργανισμούς στην Ευρώπη. Όλα τα τμήματα της NB Lighting, έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους αφού προηγουμένως η Διοίκηση είναι αυτή που τους έχει γνωστοποιήσει την Πολιτική Ποιότητας και τους επιμέρους στόχους.

Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί ΔΕΣΜΕΥΣΗ για τη Διοίκηση της NB Lighting, η οποία την ΠΡΟΩΘΕΙ στην Εταιρεία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου όλοι θα μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.


H NB Lighting εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρίας και είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015 και πιο συγκεκριμένα στον:
1. Σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, για ηλεκτρικά φωτιστικά και
2. Εμπορία και υπηρεσίες υποστήριξης πελατών μετά την πώληση, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η Πολιτική Ποιότητας της NB Lighting σκοπεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας, των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και είναι η εξής:

H NB Lighting είναι σταθερά προσανατολισμένη στην καθιέρωση και επίτευξη μετρήσιμων στόχων Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές της. Στο πλαίσιο εφαρμογής των στόχων αυτών, προσπαθεί να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών, προμηθευτών και εργαζομένων καθώς και όλων εκείνων που επηρεάζονται από τη λειτουργία της στοχεύοντας στην επιχειρησιακή αριστεία.

Αναγνωρίζοντας ότι το προσωπικό, αποτελεί το πλέον πολύτιμο συστατικό σε μια επιτυχημένη εταιρεία, η NB Lighting επιδιώκει την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης και τη δημιουργία συνθηκών καλής επιχειρησιακής πρακτικής και συνεργασίας μεταξύ των στελεχών όλων των τμημάτων της εταιρείας.

Παράλληλα, μεριμνά για την ενίσχυση του πνεύματος ομαδικής εργασίας παρέχοντας κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους προμηθευτές και συνεργάτες της, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου δυναμικού της, στοχεύοντας στην εξασφάλιση σχέσεων αμοιβαίας ωφέλειας και μακροχρόνιας συνεργασίας.


Η αντιμετώπιση των πελατών μας, συνίσταται κυρίως στην ικανοποίησή τους μέσω:

Μετρήσεων καταγραφής γεγονότων και χαρακτηριστικών, που εντοπίζουν κενά και πυροδοτούν βελτιώσεις,

Άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις ανάγκες τους,

Διαχείρισης παραπόνων – υποδείξεων που καταγράφονται συστηματικά, και σχετίζονται με τη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της εταιρείας,

Παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Συνεχούς ενημέρωσης των νέων τεχνολογιών και εφαρμογή αυτών.

Επέκτασης των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό και συνεργασίες με άλλες εταιρείες – οργανισμούς στην Ευρώπη. Όλα τα τμήματα της NB Lighting, έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους αφού προηγουμένως η Διοίκηση είναι αυτή που τους έχει γνωστοποιήσει την Πολιτική Ποιότητας και τους επιμέρους στόχους.

Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί ΔΕΣΜΕΥΣΗ για τη Διοίκηση της NB Lighting, η οποία την ΠΡΟΩΘΕΙ στην Εταιρεία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου όλοι θα μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.