Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας NB LIGHTINGTM. Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και όλους τους ισχύοντες νόμους, όπως τροποποιoύνται / αναθεωρούνται από καιρό σε καιρό. Με την πρόσβαση ή χρήση αυτού του site, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.

1. Χρήση του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το site είναι για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου υπόκειται στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στην ιστοσελίδα, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να κατεβάσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες από αυτό το site, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κειμένου, εικόνων, ήχου και βίντεο για δική σας μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να αποστείλετε εκ νέου ή να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της NB LIGHTINGTM. Με την εξαίρεση της παραπάνω περιορισμένης εξουσιοδότησης, καμία άδεια ή δικαίωμα στην πληροφορία ή σε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της NB LIGHTINGTM ή άλλου σας παρεχεται. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην διακόπτετε ή παρεμβαίνετε τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό το site. Επίσης, συμφωνείτε ότι δεν θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε οποιαδήποτε λειτουργία ασφαλείας αυτής της ιστοσελίδας και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

2. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την εταιρεία NB LIGHTINGTM, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές και τρίτους συνεργάτες της από και έναντι όλων των απωλειών, εξόδων, ζημιών και εξόδων που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των όρων χρήσης.

3. Πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει μελλοντικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και επιχειρηματική πορεία, τα επιχειρήματικά σχέδια και τις προοπτικές της NB LIGHTINGTM. Οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται σε μια ποικιλία σημαντικών αβεβαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών, επιχειρηματικών, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών παραγόντων, και ως εκ τούτου τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που παρουσιάζονται.

4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρεία NB LIGHTINGTM δεν πρόκειται να αποκαλύψει επί της αρχής σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να σας απάντησει η εταιρεία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σε περίπτωση που η αποκάλυψη των πληροφοριών σε τρίτους είναι απαραίτητη, θα γίνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να εξασφαλιστεί η επεξεργασία τους σύμφωνα με τους σκοπούς και εντός των ορίων βάσει των οποίων αρχικά συγκεντρώθηκαν.

5. Οι μη εμπιστευτικές πληροφορίες. Με την επιφύλαξη της πολιτικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως παραπάνω, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε στην ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα θεωρείται μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη. Ο,τιδήποτε μεταδίδετε ή δημοσιεύετε γίνεται ιδιοκτησία της NB LIGHTINGTM και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων της αναπαραγωγής, της αποκάλυψης, της μετάδοσης και της καταχώρησης και χωρίς περιορισμό μόνο σε αυτά. Επιπλέον, η NB LIGHTINGTM είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει, χωρίς αποζημίωση προς εσάς, οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που στέλνετε στην ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων με τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

6. Δικτυακοί τόποι τρίτων και σύνδεσμοι. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, επί των οποίων η NB LIGHTINGTM δεν έχει κανέναν έλεγχο. Τέτοιες συνδέσεις παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του site. Ομοίως, αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να προσπελαστεί από συνδέσμους τρίτων στους οποίους η NB LIGHTINGTM δεν έχει κανέναν έλεγχο. Η NB LIGHTINGTM δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από τέτοιου είδους περιεχόμενο ή πληροφορία.

7. Αυτοτέλεια. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε η εν λόγω διάταξη μπορεί να διαχωριστεί χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα εκτέλεσης και η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτοί οι όροι χρήσης θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά ή ανάγκη για ερμηνεία που μπορεί να προκύψουν, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας .